O škole

Základní umělecká škola vyučuje žáky v oboru hudebním, výtvarném a  tanečním. Literárně dramatický obor není zřízen.

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních oborů na středních, vyšších odborných a vysokých školách uměleckého zaměření a na konzer­vatořích a pedagogických fakultách. Protože ne všichni se však vydají na profe­sio­nální uměleckou dráhu, přináší vzdělávání na ZUŠ jednak určité zvýšení společenské prestiže, navázání a zpevňování přátelských vztahů a v neposlední řadě prohloubení kvality života na desítky let, protože muzicírování nebo jiné umělecké aktivity se dají pěstovat s plným nasazením do velmi pozdního věku. Celková koncepce výuky na ZUŠ tedy není zaměřena pouze na získávání teoretických znalostí a osvojování praktických dovedností, ale snaží se působit na žáky v co nejširším uměleckém i osobnostním spektru tak, aby se jejich každodenní prožívání co nejvíce obohatilo o estetickou rovinu vnímání a tím zavdalo příčinu k plnějšímu prožívání života jako celku. V současnosti ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm nabízí výuku ve třech uměleckých oborech. Jsou to: hudební, taneční a výtvarný obor. Školu navštěvuje v posledních letech stabilně 380 žáků a výuku kolem 25 učitelů.

         Snahou vedení školy v minulých letech bylo pro opakovaně velký zájem ze strany veřejnosti při přijímacích talentových zkouškách převyšující ministerstvem stanovené kapacitní možnosti školy navýšit celkovou kapacitu tak, aby byli uspokojeni talentovaní zájemci o studium v jednotlivých oborech. Se změnou školského zákona došlo k uvolnění vnitřních kapacit jednotlivých oborů, což určitým způsobem pomohlo k větší flexibilitě školy při přijímání žáků a zároveň se podařilo získat s požehnáním ministerstva navýšení celkové kapacity školy o 80 žáků. Od září 2006 tedy nabízela škola 380 míst ve třech uměleckých oborech. Od září 2008 byla kapacita 380 žáků využita, ba nutno říci, že zájem o studium na naší škole každoročně převyšuje kapacitní možnosti ZUŠ Frenštát p. R. Nezbývá než doufat ve ministerstvem požehnané zvýšení celkové kapacity školy, které ovšem za současné ekonomické situace v naší republice vypadá dost beznadějně.

V souvislosti s řešením prostorových možností školy byl ve spolupráci s městem realizován v průběhu roku 2011 projekt na dostavbu a rekonstrukci hlavní budovy školy s názvem Středisko uměleckého a celoživotního vzdělávání Frenštát p. R. V polovině srpna 2010 byl projekt přijat ze strany regionální rady a od května 2011 začala realizace vlastní stavby. Vše se podařilo stavebně dokončit k 15. prosinci a stěhování do nové školy bylo tak trochu „Vánočním dárečkem“. Škola rekonstrukcí, ale především dostavbou dalšího patra, získala 3 nové učebny, výtah, šatny a novou místnost se sociálním zařízením pro bezbariérový přístup. V rámci projektu se podařilo také pořídit mnohé vybavení pro školu jako jsou notebooky, fotoaparát a kamera, dataprojektor, výtvarné vybavení, vybavení tanečního sálu, ale hlavně nové koncertní křídlo do koncertního sálu a také ještě jedno nové pianino. Zkrátka projekt přinesl nejen nové krásné prostorové možnosti, ale i vybavení, které bychom z vlastních peněz pořizovali jen velmi obtížně.

Jak se stavěla naše škola

           Materiálně technické zařízení školy bylo zejména díky pořízenému vybavení z projektu, jak již bylo zmíněno, velmi posíleno. Prostředí školy tedy kromě inovacích po rekonstrukci je nadále zkrášlováno využíváním minigalerie ve vstupní části hlavní budovy i dalších ploch chodeb školy k výstavním účelům (absolventské výstavy, výstava prací účastníků Večerních výtvarných kurzů apod.). Nově po rekonstrukci koncertního sálu, kde byla demontována zrcadla původně funkční pro taneční obor, jsou i zde esteticky zajímavé výstavní prostory, ve kterých jsou průběžně umísťovány výstavy.

Od roku 2012 jsou tedy již všechny 3 obory vyučovány pod jednou střechou krásné nové budovy školy v 18 učebnách. Je velmi potěšitelné, že zejména taneční a výtvarný obor mají po desetiletích konečně důstojné a skvěle vybavené prostorové i didaktické zázemí pro výuku.