ÚŘEDNÍ DESKA

2017-09-29 
      Vyhlášení volného dne pro žáky - ředitelské volno
 • Dle zákona 561/2004 Sb, školského zákona, §24 ods. 2) vyhlašuji na 10. října 2017 volný den pro žáky z důvody plánované odstávky elektrického proudu.

2017-05-23 
      Nový dodatek ŠVP č. 1/2017 - pro zobrazení klikněte zde
 • Pro školní rok 2017/2018 jsme vydali Dodatek č. 1/2017 našeho Školního vzdělávacího programu platného od 23. května 2017 a účinného od  1. 9. 2017. Dodatek přináší rozšíření nabídky studijních zaměření o hru na jazzový klavír a hru na lesní roh.

2017-08-30 
      Dne 30. 8. 2017 byl vydán nový školní řád s účinností od 1. září 2017. Nové znění je zde.

  2017-05-23 
        Nové znění ŠVP - pro zobrazení klikněte zde
  • Pro následující školní rok zejména v souvislosti s Vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných platné jsme vydali nové znění Školního vzdělávacího programu platného od 23. května 2017 a účinného od  1. 9. 2017

   2017-02-23 
         Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. 
   • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
   • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
   • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

   Dokumenty:

   Podřízené stránky (1): Školní vzdělávací program
   Comments