ÚŘEDNÍ DESKA

Na základně pokynů MŠMT a nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví k 11. květnu 2020 
končí zákaz osobní přítomnosti žáků ve výuce na ZUŠ.

Od pondělí 11. května se na ZUŠ Frenštát p.R. rozběhnou výukové aktivity, které
jsou ovlivněné hygienickými a dalšími organizačními pravidly a pokyny MŠMT:

Na základě tohoto dokumentu stanovujeme následující režim výuky na ZUŠ od 11. května 2020 do konce školního roku:
Nutnou podmínkou ke vstupu žáků do budovy školy je vyplněné a podepsané čestné prohlášení - ke stažení ZDE!!!

2020-05-25
Vydán aktualizovaný Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2020

Úplné znění nového ŠVP je zde.

2020-03-13


2020-03-10
INFORMACE K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Z důvodu vydání Mimořádného opatření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákaz se podle vyjádření ministra školství týká také základních uměleckých škol!! - znění mimořádného opatření je zde!

Další související informace poskytla Krajská hygienická stanice - jejich znění je zde!

2019-12-30
INFORMACE O ZMĚNĚ V OSOBĚ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OS. ÚDAJŮ:
kontaktní údaje na pověřence:

společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha
 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz
Zastoupená fyzickou osobou:
 • Mgr. Zdeněk Novák
 • telefon: +420 777 078 427
 • e-mail:  poverenec.oou@i3c.cz

2019-08-26
Vydán aktualizovaný školní řád platný od 28. 8. 2019 a účinný od 1. 9. 2019
 • text šk. řádu je ZDE.

2019-05-31
INFORMACE O ZMĚNĚ V OSOBĚ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OS. ÚDAJŮ:
kontaktní údaje na pověřence:
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.
 • Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Petr Szotkowski, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 739 457 964

2018-05-10 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • dokument k problematice GDPR - je zde
 • kontaktní údaje na pověřence:
  název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
 • IČ: 25884646,
  sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
  Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali uvedeného e-mailu.

2017-02-23 
      Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. 
 • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
 • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
 • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Pokladní hodiny pro placení hotovostním způsobem: kancelář školy - středa 15 - 17 hodin
Podřízené stránky (1): Školní vzdělávací program
Comments